ANBI

De Business Generator Groningen (SBGG) is door de belastingdienst als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangewezen en geregistreerd. Dit houdt in dat giften aan de Business Generator Groningen aftrekbaar zijn voor de inkomsten,- en vennootschapsbelasting. Het fiscale nummer van de Business Generator Groningen is 8177.66.157. Het jaarverslag kunt u vinden op deze pagina.


Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit drie leden. Het aantal leden wordt door het CvB van de RUG en de RvB van het UMCG vastgesteld. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De secretaris is tevens vicevoorzitter. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter treedt de vicevoorzitter als zodanig op.


Namen bestuurders:
Voorzitter Drs. H.A. Snapper, Drs. J.A.W.M. Biemans, B. Roman.


Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging of uitkering anders dan een vergoeding van de in het kader van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan:

  1. het actief ondernemerschap te stimuleren, te bevorderen, te begeleiden en te continueren
door een actieve uitwisseling van kennis met "kennisdragers";
  2. het exploiteren van het intellectueel eigendom van de betrokken kennisinstellingen te bevorderen;

  3. het verrichten van al hetgeen met het sub a en b vermelde In de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het bieden van financiële middelen aan (potentiele) (student)ondernemers;
  2. het ondersteunen van (potentiele) ondernemers;
  3. het bevorderen van het tot stand komen van intellectueel eigendom;
  4. het bevorderen van het tot stand komen -van licentie en/of (ver)koopovereenkomsten betreffende intellectueel eigendom tussen de betrokken kennisinstellingen en derden;
  5. het aanwenden van alle wettige middelen die haar dienstig voorkomen ter realisering van de In het eerste lid vermelde doelstelling.


De stichting beoogt niet het maken van winst.